Výběrové řízení

Obec Nová Ves, IČ: 00240532, Nová Ves 12,25063 Mratín Nová Ves dne Výzva k podání nabídky čj. NV/ZŘJ07

Obec Nová Ves, IČ: 00240532, Nová Ves 12,25063 Mratín

Nová Ves dne
Výzva k podání nabídky

čj. NV/ZŘJ07

Zadavatel veřejné zakázky Obec Nová Ves, IČ:00240532 Vás ve smyslu ust. § 38 zákona č.137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky ke zhotovení díla “Nová Ves – čistírna odpadních vod”

I.ldentifikační údaje veřejného zadavatele:
Veřejný zadavatel: Obec Nová Ves
Právní forma: obec – kód 801
Zastoupený: Jiřím Melicharem , starostou obce
IČ zadavatele: 00240532
Sídlo: Nová Ves čp. 12,25063 Mratín
Kód obce dle ZÚJ: 538558
e-mail: n.ves@seznam.cz
tel.: 315684097,731585507
adresa pro podání nabídky: JUDr. Marie Vítková, advokátka, Kořenského 7 15000 Praha 5- Smíchov, tel. 777664477

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Místo plnění:
Kód hlavního místa plnění dle NUTS:
Stručný popis VZ:
Předpokládaná cena:
CPV:
Druh veřejné zakázky:
Délka zadávací lhůty:

“Nová Ves-čistírna odpadních vod” obec Nová Ves
CZ0209
výstavba ČOV velikosti 1200 EO v areálu stávající ČOV,která bude následně vyřazena z provozu
10 700 000,-Kč bez DPH 45222100-0
zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 38 z.č. 137/2006 Sb.
30.6.2007

III. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci si může zájemce vyžádat a vyzvednout na adrese JUDr. Marie Vítková, Kořenského 7,15000 Praha 5 od 7.2 do , vždy v pracovní dny od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Termín návštěvy si dohodněte telefonicky na teI.č. 777664477.Ve lhůtě a formě uvedené v ust. § 49 z.č. 137/2006 Sb. a na téže adrese je možno vyžádat si dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají výlučně v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a poznámkou NEOTVÍRAT,na obálce musí být rovněž uvedena adresa ,na nižje možné nabídku vrátit. V nabídce musí být mimo jiné uvedeny identifikační údaje o zájemci .
Nabídky musí být doručeny na adresu JUDr.Marie Vítková-advokátní kancelář, Kořenského 7,15000 Praha 5 nejpozději do 26.2 do 9hodin. Termín otevírání obálek:
26.2. 12 hodin na adrese Obecní úřad, Nová Ves čp.12
Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu úplná.

V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Veřejný zadavatel shora uvedené veřejné zakázky požaduje ve smyslu ust. § 62 z.č. 137/2006 Sb. splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 odst. 1 z.č. 137/2006 Sb. formou předložení čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 z.č.137/2006 Sb. prokáže dodavatel předložením dokladů dle ust. § 54 pís. a),b) a d).

VI.Kriteria pro zadání veřejné zakázky:
1. nabídková cena, váha 40%
2. záruky, váha 20%
3. doba provedení díla, váha 20%
4. záruční servis, váha 20%

VII. Zadavatel nepožaduje předložení nabídky v jiném než českém jazyce.

Jiří Melichar
Starosta obce Nová Ves