Sazebník úhrad za poskytování informací

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny, uvedené v sazebníku.

Určující podmínky
  • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
  • Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
  • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zpracování žádosti je podmíněno potvrzením souhlasu žadatele s předběžnou cenou za vyhledání, zpracování a poskytnutí informací.
  • Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
  • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
Sazebník úhrad
mzdové náklady: 50,- Kč za každých započatých 30 minut práce pracovníka OÚ, spojené s vyhledáváním a vyhotovením informace
materiálové náklady: kopie formátu A 4 jednostranně – 1,-Kč
kopie formátu A 4 oboustranně – 2,- Kč
údaje z počítače: tisk na PC tiskárně – černobílý – 6,- Kč/strana
odeslání informace e-mailem – 1,- Kč / strana A4
telefonní poplatky: (fax, internet) dle platného ceníku poskytovatelů služeb
práce s archiváliemi: dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
další náklady: samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele
cestovní náhrady: dle sazeb podle zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů
ostatní prokazatelné náklady

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace.

Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.1.2003

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2024