Často kladené otázky

(PDF verze ke stažení zde)

Technické služby Nová Ves s.r.o.

IČO:29135265 DIČ:CZ29135265

Vodné

Je úplatou za pitnou vodu dodanou v určitém množství za určitou dobu a služby spojené s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do vodovodního potrubí napojeného bezprostředně za fakturačním vodoměrem.

Stočné

Je cenou za odvedení odpadní vody kanalizací na čistírnu odpadních vod, její vyčištění na kvalitu stanovenou vodoprávní legislativou a odvoz a uložení hrubých nečistot včetně upravených čistírenských kalů a jejich likvidaci.

Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do veřejné kanalizace. Málokdo si uvědomuje, že tyto služby musí být zajištěny nepřetržitě po celých 24 hodin denně.

Způsob stanovení cen vodného a stočného

Je přísně podřízen kalkulaci stanovené v Cenovém věstníku Ministerstva financí pro každý kalendářní rok. Jsou to tedy ceny věcně usměrňované státem.

Kontrolu nad dodržování kalkulačního vzorce provádí stát prostřednictvím finančního ředitelství příslušného kraje.

Činitelé ovlivňující výši cen vodného a stočného

Významnou nákladovou položkou jsou náklady na opravy spravovaného provozního majetku. Z dalších nákladů jsou to provozní náklady, především na elektrickou energii, mzdy, chemikálie, pohonné hmoty, poplatky za čerpané množství pitné vody a poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků, odváděné státu. Další významným nákladem je také nájemné odváděné provozovatelem vodovodů a kanalizací městům a obcím za provoz vodohospodářské infrastruktury. Náklady narůstají z důvodů požadavků stoupající ochrany životního prostředí, náklady na likvidaci nebezpečných a ostatních odpadů, zvyšováním ceny energií apod.

Rozdíly ve výši vodného a stočného v různých regionech

Důvodem jsou rozdílné místní podmínky, konkrétně:

 • výše nájemného odváděné městům a obcím
 • nutnost oprav a rozvoje vodohospodářské infrastruktury s ohledem na jeho opotřebení
 • cena nakupované surové vody pro výrobu vody pitné
 • kvalita zdrojů surové vody (druh – podzemní, povrchová)
 • morfologie terénu (energetická náročnost na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod)
 • rozsah sítí a soustředěnost odběrů v zásobované oblasti

Výše vodného

Se účtuje dle množství proteklé vody osazeným fakturačním vodoměrem. Odečty fakturačních vodoměrů provádí naše společnost ve smluvně stanovených cyklech. Cykly pro domácnosti jsou zpravidla čtvrtletní.

Výše stočného

Se účtuje dle množství vody proteklé fakturačním vodoměrem, pokud je jediným zdrojem vody veřejný vodovod. Pokud není jediným zdrojem veřejný vodovod, ale je v domácnosti používaný i jiný zdroj – studna, pak se postupuje v souladu s vyhláškou 428/2001 Sb. v platném znění – Použití ročních směrných čísel v daném odběrném místě v závislosti na počtu osob užívajících nemovitost a vybavenosti domácnosti.

Povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod – srážkové vody jsou rovněž zpoplatněny formou stočného. Výpočet množství těchto vod se provádí na základě velikosti plochy, ze které vody odtékají, odtokového koeficientu plochy a množství průměrných ročních srážek pro danou lokalitu dle statistiky Státního meteorologického ústavu. Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Účtování vodného a stočného v případě, že z technických důvodů nelze osadit fakturační vodoměr vodné a stočné se stanovuje dle platné vodoprávní legislativy, v tomto případě podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. – určení množství odebrané vody (§ 27) a vypouštění odpadních vod (§ 29) bez měření.

Fakturační vodoměr v bytových domech

V bytových domech bývá osazen pouze jeden fakturační vodoměr a dochází k rozúčtování vodného a stočného mezi jednotlivé nájemníky. Ve většině bytových domů, zvláště pak v sídlištní zástavbě, je provedení vnitřních rozvodů vody v tzv. instalačních jádrech. To umožnilo majitelům domů osazení bytových vodoměrů. Svým charakterem jsou to měřidla poměrová, jsou méně přesná a často osazená proti podmínkám výrobce. Proto dochází k rozdílům v součtu odečtů bytových vodoměrů a odečtu na fakturačním vodoměru, podle kterého je účtováno vodné a stočné. V těchto případech provede majitel rozúčtování vodného a stočného pro jednotlivé odběratele tak, že dá do poměru množství vody naměřené fakturačním vodoměrem (je uvedeno na naší faktuře), proti součtu hodnot naměřených poměrovými bytovými vodoměry. Vypočítaným koeficientem se musí vynásobit odběr každého poměrového měřidla. Je nutno dodat, že ideálně by musel odečet všech poměrových měřidel provádět majitel vždy ve stejný den a stejný čas, což není prakticky ani teoreticky (zvláště u vysokých panelových domů) možné.

Pokud Vám byla přerušena dodávka vody z důvodu neplacení faktur ze strany majitele nemovitosti, nemá význam si stěžovat v naší společnosti. Je nám líto, ale naším smluvním partnerem je majitel domu a pokud neplatí, tak jsme nuceni vodu uzavřít.

Péče o vodoměr

Vodoměr instalovaný ve Vaší nemovitosti je velmi důležitým zařízením pro korektní vzájemný vztah mezi Vámi a naší společností. Je namontován v nemovitosti nebo ve vodoměrové šachtě. Za jeho ochranu odpovídá dle zákona č. 274/2001 Sb. majitel nemovitosti. Z tohoto důvodu je povinností majitele chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením a zajistit k němu bezpečný Přístup našich pracovníků. Vodoměr nevyžaduje z Vaší strany prakticky žádnou údržbu. Pouze dbejte na to, aby nedošlo k poškození plomby vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení. Největším nepřítelem vodoměru jsou však zima a mráz, které ho mohou poškodit a Vám způsobit zbytečné nepříjemnosti.

Může se fakturační vodoměr točit sám?

Fakturační vodoměr se nemůže točit sám. Mechanice vodoměru musí dodat energii protékající voda s podmínkou, že voda za vodoměrem odtéká i v malém, téměř nepostřehnutém množství.

Přezkoušení vodoměru

Pokud máte pochybnosti o správné funkci fakturačního vodoměru a ověřili jste si, že na Vašem vnitřním rozvodu vody nedochází ke skrytým únikům či odkapávání vody, a jste náš smluvní partner, můžete požádat o přezkoušení. Přezkoušení vodoměru zajistíme v nezávislé cejchovní stanici autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Pokud cejchovní stanice ve vystaveném protokolu potvrdí, že vodoměr měří v předepsaných tolerancích stanovených v ČSN ISO 4064, veškeré náklady na přezkoušení (demontáž reklamovaného vodoměru, montáž nového vodoměru, náklady na úřední přezkoušení) platí žadatel reklamace.

Pokud se prokáže, že vodoměr měřil chybně v jakémkoliv ukazateli a nevyhovuje tedy požadavkům zákonných předpisů, nebo má prošlý cejch, bude spotřeba vody za poslední fakturační období stanovena podle předchozího srovnatelného období a pokud to není možné, tak podle směrných čísel.

Kopie zkušebního protokolu a výsledky zkoušky Vám budou zaslány písemně.

Z dlouhodobé statistiky máme zjištěno, že pouze 10% reklamací je oprávněných z důvodu vady vodoměru.

Právo na přezkoušení fakturačního vodoměru musí smluvní partner uplatnit nejpozději při jeho výměně.

Možnosti placení faktur za vodné a stočné

Vodné a stočné je možné u nás platit:

 • v hotovosti (pokladna v sídle naší společnosti Nová Ves 12 (Obecní úřad)

Pondělí – 13:00 – 17:00 hodin

Středa – 13:00 – 17:00 hodin

 • bankovním převodem

Nesrovnalosti ve vyúčtování vodného a stočného

Pokud zjistíte nesrovnalost při vyúčtování vodného a stočného kontaktujte nás na telefonu 733645234

V případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů je provozovatel oprávněn do doby než odběratel zaplatí omezit nebo zcela přerušit dodávku vody. Musí přitom dodržet podmínku, že omezení nebo přerušení Vám bude oznámeno alespoň 3 dny předem. Veškeré náklady s omezením nebo přerušením dodávky hradí odběratel.

Co dělat při zjištění poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě?

Při zjištění poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě volejte bezodkladně na tel. číslo 733645234, nepřetržitě denně po celých 24 hodin.

Při hlášení poruchy uveďte prosím:

 • co nejpřesnější popis poruchy
 • své jméno a kontakt na Vás

Při úniku vody dochází nejen k jejím ztrátám, ale může dojít i ke škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a budeme vždy rádi, pokud nás na podezření úniku upozorníte.

Některé jevy pitné vody

Jevy pitné vody, na které je poukazováno – zápach, chuť, chlor, zákal.

Při natočení je občas pitná voda cítit. Je to způsobeno délkou vodovodní přípojky, jejím profilem a materiálem, délkou domovních rozvodů, jejich profilem a použitým materiálem a počtem odběratelů v domě ovlivňující stání vody ve jmenovaných rozvodech. Čím déle stojí voda v potrubí, tím více pohlcuje různé pachy.

Rovněž teplota vody ovlivňuje chuťové vlastnosti vody. Proto v závislosti na výše jmenovaných technických parametrech je potřeba před přímou konzumací vody ji nechat volně téci do odpadu. Ostatně řada lidí po dovolené tuto praxi v odtáčení vody zná, zvláště ti z paneláků.

Citliví jedinci mohou cítit z vody chlor. Z hlediska povinného zdravotního zabezpečení je ale ve vodě nutný a jeho povolené koncentrace sleduje příslušný hygienický orgán. Chlor na vzduchu pomalu vyprchá. Cílem zdravotního zabezpečení pitné vody je, že při dopravě vody potrubím, při její akumulaci a průtoku vnitřními rozvody odběratele nesmí dojít k ohrožení zdraví odběratelů. Přestože voda čerpaná přímo ze zdrojů splňuje stanovené parametry, má se za to, že při sebelepší hygienické péči o dopravovanou a zvláště akumulovanou vodu by mohlo dojít k jejímu mikrobiologickému oživení nebo přímo znečištění. Děje se tak zvláště v teplých letních měsících, při poruchách potrubí a haváriích zvláště tam, kde není kanalizace a splaškové vody občané akumulují v jímkách, ale ve většině případů propustných. Znečištění odběratel nepozná, voda je čirá, chutná, ale pozdější následky, vedoucí mnohdy až k těžkým onemocněním teprve znečištění potvrdí. Proto se musí pitná voda preventivně zdravotně zabezpečit-dezinfikovat. Dávkování chloru se provádí automatickými dávkovacími čerpadly v závislosti na délce potrubí a množství čerpané vody. Kvalifikovaná obsluha a používaná technika zdravotního zabezpečení pitné vody dávají záruku, že množství volného chloru se pohybuje v legislativou nařízených mezích.

Z vodovodního kohoutku občas teče bílá voda. Tento jev by Vás neměl znepokojovat. Bílé zabarvení způsobují mikroskopické bublinky vzduchu, které se ve sklenici začnou od dna pomalu uvolňovat a voda je velmi rychle čirá. Stává se to hlavně tam, kde je tlak vody v potrubí vysoký. Obvykle po opravách potrubí, zvláště velkých průměrů, kdy zůstane v potrubí vzduch a bílá voda teče pouze na přechodnou dobu.

Z vodovodního kohoutku někdy teče voda zbarvená do červena. Tento jev nesmí trvat dlouho a opakovat se často. Není se čeho obávat. Každá pitná voda, podzemní zvláště, má různé povolené obsahy minerálních solí, které se do ní dostaly z horninového prostředí. Dle obsahu minerálních solí může být voda kyselá či alkalická, měkká či tvrdá nebo vyvážená. Při průchodu potrubím, nejvíce ocelovým nebo litinovým, dochází k oxidaci železa. Velmi jemné zoxidované částečky se usazují na méně exponovaných místech na dně potrubí. V případech mimořádných odběru vody, zvláště při požárech a haváriích vodovodního potrubí stoupne rychlost vody v potrubí a ta s sebou usazené částečky zoxidovaného železa strhne a ty zbarví vodu do hnědočervena. Je to přechodný jev a netrvá dlouho.

Tvrdost vody

Na našich internetových stránkách je k dispozici přehledná tabulka s hodnotami tvrdosti vody. Doporučujeme vlastníkům myček nádobí zjistit zde tvrdost vody.

Ze zdravotního hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Optimální tvrdost pitné vody je uvedena ve vyhlášce pro pitnou vodu.

Neexistuje žádný důkaz, že by zvýšená tvrdost u pitné vody byla příčinou nepříznivých zdravotních účinků na člověka.

Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody:

 • např. tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje
 • ztráta aromatických látek z jídel a nápojů vyvázáním na uhličitan vápenatý
 • nepříjemná chuť vody samotné (pro některé konzumenty)

Podle některých údajů se s tvrdostí vody prodlužuje doba vaření masa a zeleniny.

Jednoduchým návodem, jak předejít tvorbě nežádoucího povlaku na hladině čaje u tvrdé vody, je mírné okyselení vody – buď několika kapkami citrónu nebo chuťově neutrální kyselinou askorbovou (vitamin C) či kyselinou citrónovou (1 špetka na 1 litr vody), které lze běžně zakoupit v lékárně.

Rozlišení tvrdosti vody

Tvrdá voda:

Mýdlo málo pění a snadno se oplachuje.

Zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení (na vanách, umyvadlech).

Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, v ohřívačích vody, v kotlích a v domácích elektrospotřebičích. Na druhou stranu však chrání potrubí před korozí.

Měkká voda:

Pokud voda nemá výše zmíněné účinky, jedná se o vodu měkkou.

Vhodnost pitné vody pro kojence

Každá dětská poradna provádí osvětu k používání vody pro kojence. Pitná vody obsahuje více dusičnanů, než je limit pro kojence, ale pro dospělé je naprosto v pořádku a splňuje limity vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.

Pro kojence je doporučeno používat vodu označenou jako kojeneckou nebo vodu z kohoutku naředit kojeneckou vodou v poměru, který doporučí lékař. V ostatních parametrech pitná voda z kohoutku vyhovuje i pro kojence.

Kdo je vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky?

Zákon č. 274/ 2001 Sb. §3 odst. 3 stanoví, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byl provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Jak pečovat o vodoměrnou sestavu?

Správný chod vodoměru je podmíněn předepsanou vodoměrnou sestavou, která je ve správě a majetku odběratele. Údržba vodoměrné sestavy spočívá v pravidelném protáčení uzavíracích prvků a kontroly jejich funkčnosti včetně zpětné klapky, která brání odtoku vody z vnitřního vodovodu do vodovodu veřejného např. při poklesu tlaku na přívodu.

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace

Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. U splaškové kanalizace, která slouží pouze k odvádění splaškových vod (gravitační, podtlaková a tlaková) je zakázáno do kanalizační přípojky vypouštět dešťové vody (ze střech, z odvodnění dvorů, chodníků apod.) U kanalizace, která je určená k odvádění splaškových i dešťových vod (jednotná) či pouze dešťových vod (dešťová) je možné odvádět dešťové vody pouze se souhlasem provozovatele.

Co do kanalizace nepatří?

Do kanalizace se zakazuje vypouštět písek, štěrk, kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty), textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel (např. kosti, střeva), jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky, tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.

Napouštění pitné vody do bazénů?

V pozdním jarním období, kdy se často napouští domácí bazény může dojít k problémům se zásobováním pitnou vodou, projevující se např. poklesem tlaku, zakalení vody a ve výjimečných případech i k přerušení dodávky vody. V podstatě tento mimořádný odběr vody nelze považovat za odběr běžné spotřeby vody, ačkoliv je evidován přes vodoměr a bylo by jej vhodné oznámit provozovateli.

Předpisy a dokumentace k problematice vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č.274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb.

Zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

Výpočet paušálního množství fakturovaného vodného a stočného

Hodnota paušálního množství je dána směrnými čísly dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.. Vzhledem k tomu, že je fakturace rozdělena v průběhu roku do několika fakturačních cyklů, musel být stanoven způsob rozdělení těchto paušálů.

Většina případů vychází ze směrného čísla 36 m3 na osobu a rok (a dále jeho násobků). Pro fakturaci, která je měsíčně, 1x, 2x či 4x za rok není číslo počtem fakturací dělitelné beze zbytku. Vycházíme-li ze skutečnosti, že nejmenší měrná jednotka (za kterou je dána i sazba, je 1 m3), pak je potřeba při fakturaci použít výpočet, který zajistí fakturaci celého čísla. Tento stav je řešen výpočtem, který hodnotu paušálního množství podělí 12 (počet měsíců v roce) a celé číslo z vypočtené hodnoty je dáno jako fakturované množství za měsíc. Za fakturované období se tento měsíční výpočet násobí měsíci fakturačního období. Toto období si může odběratel určit sám. Každý odběratel může celkové fakturované množství odvedené odpadní vody za rok zkontrolovat součtem účtovaných hodnot (m3) na jednotlivých fakturách, kde je mimo spotřeby uvedeno také období, za které je faktura vystavena.

Způsob výpočtu se může zdát zbytečně komplikovaný, ale řeší všechny případy, které mohou Při fakturaci nastat. Postup výpočtu byl konzultován se zástupci odbytových a fakturačních oddělení několika vodohospodářských společností a byl vyhodnocen jako nejpřesnější řešení pro všechny fakturované skutečnosti.

Příklad:

1 osoba 36 m3/rok a má čtvrtletní fakturaci:

36/12 = 3 m3 měsíční fakturované množství 3 m3 měsíc tzn. 3x3m3= 9m3 u čtvrtletní fakturace.

Fakturace je pak následující:

1. Q. 9 m3, II. Q. 9 m3, III. Q 9 m3, IV. Q 9 m3 = 36


Zajímavosti

Víte, že:

 • litr pitné vody je cca 120x levnější než litr stolní vody koupené v obchodě
 • kapka citronu vylepší chuť vody
 • voda z vodovodu je nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám
 • voda na sprchování (50 litrů) přijde zhruba na 2,50 Kč
 • voda na koupel ve vaně (200 litrů) stojí cca 10,- Kč
 • spláchnutí WC (8litrů) asi 0,50 Kč
 • voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí, nepotřebuje přepravovat kamiony, nevyžaduje skladovací prostory a nevzniká z ní ekologický odpad.

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2024