Zastupitelstvo, komise

Ve volebním období 2022 – 2026 má zastupitelstvo obce 7 členů, které pracuje v tomto složení:

Starosta obce

Jiří Melichar, tel.: 731 585 507

Místostarosta obce

Václav Mansfeld

Členové zastupitelstva

Mgr. Ivan Bartovanec
Petra Plíšková
Hana Miženko
Tomáš Louda
Martin Petržílka

Finanční výbor

Předseda: Petra Plíšková

Členové
Hana Miženko

Martin Petržílka

Kontrolní výbor

Předseda: Tomáš Louda

Členové
Mgr. Ivan Bartovanec

Václav Mansfeld

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.
Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v § 84 a § 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2024