Zastupitelstvo, komise

Ve volebním období 2014 – 2018 má zastupitelstvo obce 7 členů, které pracuje v tomto složení:

Starosta obce

Jiří Melichar, tel.: 731 585 507

Místostarosta obce

Václav Mansfeld

Členové zastupitelstva

Marie Šilhanová
Petra Plíšková
Lumír Raab
JUDr. Ladislav Kovár
Martin Petržílka

Finanční výbor

Předseda
Marie Šilhanová

Členové
Petra Plíšková
Jan Dejmek

Kontrolní výbor

Předseda
Martin Petržílka

Členové
JUDr. Ladislav Kovár
Lumír Raab

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.
Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v § 84 a § 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2018