VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ ZASAŽENÝCH VÝSKYTEM HLODAVCŮ KE KOORDINOVANÉMU POSTUPU

Výzva vlastníkům nemovitostí ke koordinovanému deratizačnímu zásahu

             Výzva Obecního úřadu Nová Ves vlastníkům nemovitostí

          zasažených výskytem hlodavců ke koordinovanému postupu 

Obecní úřad Nová Ves, ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje vyzývá a naléhavě žádá ty vlastníky , jejichž nemovitost je zasažena výskytem hlodavců ( potkanů )  , aby  jako v uplynulých dnech : 

  1. všichni pokračovali v provádění tzv. běžné ochranné deratizace plošně, tedy na veškerých zasažených nemovitostech ;
  2. a tuto svoji činnost ( např. nákupní paragony od deratizačních prostředků, fotografie nástrah ) , stejně jako důkazy o výskytu potkanů ( foto hlodavců uhynulých, případně živých, nor hlodavců apod. ) dokumentovali ;
  3. a takto pořízené důkazy o přetrvávajícím výskytu zasílali na adresu : cechova.v@centrum.cz

    D ů v o d y    a   v y s v ě t l e n í :

  • Tuto vynutitelnou povinnost běžné ochranné deratizace ukládá zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví – dále jen zákon ( § 55 a § 56 zákona ) .
  • Teprve po důkladném zdokumentování neúčinnosti běžné ochranné deratizace

( nikoliv dříve )  může  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje svým rozhodnutím nařídit speciální ochrannou deratizaci . Pro vysvětlení :  „Speciální deratizaci nelze vykonávat jako prevenční opatření. Má se jednat o akutní reakci na zvýšený výskyt uvedených živočichů. Pokud by se speciální deratizace prováděla běžně a preventivně, pozbyla by smysl deratizace běžná . A dále by v takovém případě hrozilo „spíše nebezpečí vzniku rezistence škodlivých živočichů“ (viz nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 15/06).“

  • Nařízenou speciální ochrannou deratizaci provede následně odborná deratizační firma .
  • Bez požadovaného koordinovaného postupu vlastníků nebude možno vytvořit zákonné podmínky pro účinnější zásah v podobě speciální ochranné deratizace !!
  • Bez tohoto koordinovaného postupu všech postižených vlastníků nemovitostí hrozí přetrvávající výskyt uvedených hlodavců, kteří mohou být přenašeči infekčních chorob, přenositelných na člověka .

Jménem Obecního úřadu Nová Ves děkuji všem za pochopení této situace a především za důsledné respektování shora popsané výzvy.

                        Jiří Melichar starosta