UPŘESŇUJÍCÍ STANOVISKO OBCE K ZÁKAZU ZALÉVÁNÍ A NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

Upřesňující stanovisko obce k zákazu zalévání a napouštění bazénů.

Vážení spoluobčané,

zaznamenal jsem určité způsoby reakce na zveřejnění zprávy obce Nová Ves ohledně zákazu zalévání zahrad a napouštění bazénů, ze kterých je zřejmé, že postoj obce Nová Ves k tomuto problému nebyl všemi zcela přesně pochopen. Proto žádám, aby se nikdo neobával zcela běžně třeba zavolat na obec a rád osobně vše kterémukoliv z Vás vysvětlím, třeba i snad vysmívaný použitý pojem selský rozum.

Tedy ještě jednou: Obec Nová Ves má v současné době 2x vodovodní přivaděč a nasmlouváno cca 70 tis.m3 vody. Obec Nová Ves spotřebuje ročně cca 60 tis.m3 vody, tzn., že máme zhruba 10 tis.m3 vody ještě rezervu. Dodávka a počet litrů vody se počítá na celou obec i na nedostavěné celky, tedy i na novou výstavbu za ulicí „Na Homoli“. Poslední výstavba, kterou zmiňuji, je součástí územního plánu obce již z roku 2006 a mohla být tedy již dávno zastavěna, dříve než plánované lokality jiné. Proč se tak nestalo, není tématem pro obec. Problém tak není množství vody, ale tlak vody, a to ještě vůbec ne celoročně.  Pouze v extrémních letních vedrech, a to nárazově dochází ke kolísání, či snížení tlaku vody, a ještě pouze v krátkém denním období od cca 19.00 hod do 22.00 hod., kde jasnou příčinou toho je napouštění bazénů a zálivka právě v tento kritický čas. Je zcela jasné, že na vesnici mají lidé zahrady, zahrádky i třeba na balkónech „šnytlík“ a potřebují zalévat. Nikdo si snad nemůže myslet, že by obci toto mohlo vadit.

Právě na tomto místě, bylo akcentováno obcí používání “zdravého selského rozumu” a tedy bylo apelováno především na provádění masivnější zálivky, tedy zahrad, či napouštění bazénů v pozdějších večerních nebo brzkých ranních hodinách, tedy mimo kritické období, aby se tak objem odběru vody rozprostřel plynule do delšího denního období. Nic víc, nic méně nebylo obcí zdůrazněno. 

To byla ona prvá varianta zmiňované volby. Druhá, podle názoru obce horší varianta volby, ke které dochází v důsledku nepochopení popisované situace některými občany (a v důsledku nelepšící se situace, na kterou jsou vedeny stížnosti), jsou restrikce a nařízení a jejich vynucování ve správním řízení.  To by pak bylo zahajováno zřejmě na základě oznámení. Kdokoliv z vedení obce Nová Ves je dalek tomu, aby oznámení činil, nebo snad někoho k tomu nabádal. Nicméně pokud je takové podání, k němuž se někdo uchýlí oficiálně obecnímu úřadu doručeno, musí s ním nakládat dle platných právních předpisů a postupovat tato podání příslušnému orgánu. To v případě, že podání – oznámení není doručeno přímo orgánu, který pravomoc sankcionovat má. Postupování takových oznámení, které obec ze zákona učinit musí, je zcela nadbytečnou, zatěžující a dlužno říci i nepříjemnou agendou.  Odtud tedy pramení upřesnění příslušného orgánu pro tato řízení. Zásadně se nejedná o nějaké návodné sdělení k tomu, aby se lidé navzájem udávali. Pokud se ovšem k tomu někdo rozhodne, není jiného zbytí, než postupovat dle zákona. Obci je zřejmé, že atmosféra v obci v takovém případě bude nepřátelská, plná podezírání a nenávisti. O nic takového snad nikdo nemůže stát! Proto obec apelovala na volbu varianty prvé! 

 Obec může dále poradit vlastníkům, jak vybudovat vlastní studny, že je třeba rovněž zkontrolovat sítka kohoutků, zda nejsou zanesená kamencem, jak je možno řešit i sdílené přípojky, jak vybudovat vlastní vodojem u každé jedné bytovky atd.

Chce-li někdo adekvátní podrobnější vysvětlení, nechť přijde na obec a vše mu bude v klidu a úplně vysvětleno.

Obec také komunikuje s dodavatelem vody o nasmlouvaném množství v určitém standardu. Tento problém řeší, samozřejmě i okolní obce, kde je situace stejná. Na základě těchto jednání obcí se začal stavět vodojem před obcí Líbeznice, který samozřejmě pozitivně ovlivní i situaci v Nové Vsi, konkrétně odlehčením jednomu z přivaděčů, právě v kritických hodinách maximálního odběru. Doba výstavby a uvedeni do provozu se odhaduje na cca 1 rok.

Na závěr: Jak vidno, Obecní úřad Nová Ves může na podněty reagovat různě, třeba prosbou o používání rozumu, v případě zřetelné její neúčinnosti, vydáváním zákazů a příkazů (prostřednictvím nadřízených odborů životního prostředí), naléháním na dodavatele, budováním vodojemů, ale nemůže pro nedostatek vlastní pravomoci ukládat sankce. Právě a jen proto otevřeně obec i v tuto chvíli klade důraz na rozum každého z nás, a nikoliv na ohlašování hříšníků v případě porušení zákazu, k němuž snad docházet nebude.  To jsou ony dvě varianty pro volbu vzorce chování každého z nás.

     Jiří Melichar – starosta obce