SHRNUTÍ ROKU 2021 A PŘÁNÍ K VÁNOCŮM

Vážení spoluobčané,

opět se blíží konec roku a v tuto dobu se mi jako obvykle, mezi klokotajícími povinnostmi spojenými s běžným chodem Obecního úřadu v Nové Vsi, do mysli dostávají jakési bilanční myšlenky.

Současný vývoj situace v naší společnosti, především vzestup cen energií a s tím spojený strmý vzestup cen vlastně všeho, se dotýká i činnosti obcí. Mám především na mysli již dříve zmiňovanou výstavbu svazkových škol v Měšicích a Bášti. Všem starostům obcí, které jsou členy svazku leží na srdci, aby plánovaná a připravovaná výstavba těchto škol probíhala podle harmonogramu a představ obcí jako investorů. Starostové obcí se z tohoto důvodu scházejí a jednají o rozdělení dílčích svých úkolů a postupů tak, aby naznačovaná situace co nejméně ovlivnila průběh těchto projektů. Děti dorůstají do školního věku bez ohledu na to, co se kolem děje a zajištění dostupné školní docházky pro děti je pro starosty úkolem dá se říci základním. V době, kdy všeobecně ani projektanti nedokáží nastavit přesný rozpočet staveb rodinných domů, nemohu ani já přesněji určit, do jaké míry tento stav ovlivní uvedené projekty výstavby škol. Nicméně tyto situace se prostě musí vydiskutovávat a vybalancovávat na různých úrovních tak, aby výstavba byla v naplánované době prostě provedena. Jiná cesta neexistuje.

Nechci Vás unavovat popisováním těchto, či všech ostatních podrobností problémů které jako starosta řeším a nosím v hlavě. Je to prostě moje práce a každý z nás v této pozici prostě je.

Pojďme se raději podívat na to, co se spíše povedlo již v odcházejícím roce 2021 zařídit, či vybudovat. Přijde mi to optimističtější.

Doprava a výstavba v obci.

Prosazovaná vize zastupitelstva obce spoléhající a upřednostňující spíše rozumné chování občanů a řidičů především, před represemi a vynucováním, dostala bohužel trhlinu po celkem vážné dopravní nehodě, kdy vozidlo jedoucí nesmyslně nepřiměřenou rychlostí od Měšic smetlo několik stromů, včetně dopravního značení a skončilo v příkopu kousek od chodníku. V souvislosti s výstavbou a dalším osidlováním okolních obcí obec Nová Ves přestala být jakousi cílovou obcí v rámci dopravy a stala se obcí, která musí snášet i nárůst automobilové dopravy z obcí okolních a těžko tedy očekávat od zejména projíždějících řidičů, že si budou uvědomovat v těchto situacích jakou filosofií se chtějí místní poměry řídit.

O nutnosti a nákladnosti zřizování a provozování obecní policie jsem již v minulosti také psal a stále si se zastupiteli myslíme, že nemalý objem těchto obecních peněz je třeba vynakládat lépe na věci které budou sloužit pestřejším zájmům našich obyvatel, než k

“ umravňování “ několika málo – řekněme osob.

Na druhou stranu se musí ovšem obec postarat i o bezpečnost. Byla vyjednávána spolupráce s Obecní policií Mratín, ovšem bez úspěchu, to z důvodu nedostatečné kapacity této složky. V obci Měšice ovšem dojde k navýšení počtu strážníků Obecní policie Měšice a na základě smlouvy se chystají bezpečnostní opatření v obci Nová Ves od jarních měsíců roku 2022, včetně měření rychlosti. Po zmiňované nehodě byl v obci nainstalován měřící info systém při vjezdu od Měšic. Na komunikaci byla zvýrazněna optická brzda s vyznačenou maximální povolenou rychlostí. Obdobné zařízení bude instalováno i ze směru od Jiřic. K tomu dojde po úplné rekonstrukci této komunikace č. III/2447 ve druhé polovině roku 2022. Pokud jde o zařízení ve směru od Měšic, má obec možnost mimo jiné i statisticky sledovat rychlost projíždějících vozidel, včetně jejich identifikace, což se také děje. Od doby instalace zařízení se skutečně situace velice zlepšila.

S dopravou souvisí i budování chodníků, cest a cyklostezek.

Do Polní ulice je budován chodník, který je před dokončením. Před dokončením je také cyklostezka vedoucí z Nové Vsi do Mratína. Pomyslný okruh pro pěší a cyklisty mezi naší obcí, Mratínem a Měšicemi by měl být propojen účelovou polní cestou mezi Novou Vsí a Měšicemi, která by měla vést dá se řící nejkratším směrem mezi poli. Ostatně obdobná cesta zde historicky také existovala. Původní představa o vedení cyklostezky kopírující stávající komunikaci se nepřenesla přes nesouhlas a majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků. Zatím je podobná situace i ve směru na obec Čakovičky. Uvidíme, třeba čas “ pohne ledy “. Pokud jde o polní cestu do Měšic, nejedná se o vzdálenou budoucnost, neboť v lednu by se měla již podepisovat směnná smlouva ohledně pozemků, která vybudování cesty právně umožní.

Cesta by měla být lemována alejí stromů. Dříve bude ovšem prováděna výsadba stromů podél cyklostezky. Nákup a vysazování cca 300 stromů podél cyklostezky by se měly realizovat z dotace, jejíž přidělení je podmíněno tzv. komunitní výsadbou (brigádou). Proto bude obec v jarních měsících roku 2022 oslovovat spoluobčany a spolky k účasti na této výsadbě.

Jedna lipová alej od silnice k tzv. Řepkově skále byla již vysazena a obec se o ni nadále již stará sama.

Kultura a sport.

V průběhu roku 2021 byla otevřena nová obecní knihovna, která se přestěhovala do patra budovy nové mateřské školky na adrese Nová Ves č.p. 500.

Ve sportovním areálu byla letos dokončena rekonstrukce multifunkčního hřiště, které pro svoji opotřebovanost již přestalo vyhovovat současným požadavkům sportujících. Touto zmínkou se dostávám k již dříve zmiňované spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Nová Ves z.s.

Po rozšíření uvedeného spolku o jednotlivé oddíly a jejich členy se velmi pozitivně zviditelňují fotbalisté dospělí, ale také děti, hrající v Mladší přípravce Sever C.

Oddíl dospělých fotbalistů se po podzimních kolech probojoval na velmi krásné 3. místo tabulky ve 4. třídě okresu Praha – východ.

Své mistrovské zápasy velice úspěšně sehrává i mladší přípravka. U mladších přípravek se neuvádí tabulka, což nás trochu mrzí, neboť naše děti umí za zápas nasázet svým soupeřům i více jak 20 gólů. No není to krásné? Za tyto úspěchy náleží uznání a dík nejen dospělým hráčům, dětem, ale i všem trenérům.

Jak jsem začínal tento dopis psát skutečně se starostmi nad vážnými tématy nás dospělých, jsem rád, že jsem trochu se snad otcovským úsměvem mohl vše zakončit myšlenkou na naše fotbal hrající špunty.

Vážení spoluobčané,

když po sobě čtu tyto řádky, nabývám opět dojmu, že ne vše je špatně. Jen si snad musíme zachovávat dobrou mysl a vstřícné vztahy a snažit se o to se vším vkusem, úsměvem a normální lidskostí. To je mým přáním pro nás všechny. Zároveň mi dovolte, abych jménem zastupitelů obce Nová Ves, pracovníků Obecního úřadu Nová Ves a v neposlední řadě jménem svým Vám všem popřál krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2022.

Jiří Melichar

   starosta obce Nová Ves