PŘEMNOŽENÍ HLODAVCŮ – SDĚLENÍ OBECE NÁSLEDUJÍCÍ:

PŘEMNOŽENÍ HLODAVCŮ

PO KONTROLE KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, KTERÁ BYLA PROVEDENA PO UPOZORNĚNÍ NA VELKÝ VÝSKYT POTKANŮ

SDĚLUJE OBEC NÁSLEDUJÍCÍ:

Podle § 57 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví je běžnou ochrannou deratizaci povinna provádět každá osoba, která takovéto přemnožení zaznamenala. Tím se rozumí hubení hlodavců běžnými, komerčně dostupnými prostředky.

Kromě běžné ochranné deratizace existuje i speciální ochranná deratizace což je uvedeno v §55 citovaného zákona. Tuto speciální deratizaci provádějí oprávněné firmy na náklady vlastníků nemovitostí, a to při zvýšeném výskytu těchto hlodavců.

Aby provedení deratizačního zásahu přineslo očekávaný efekt, je nutné, aby zásah proběhl plošně na všech pozemcích, kde byl výskyt hlášen.

Je tedy i v zájmu ochrany veřejného zdraví, aby došlo v co nejbližší době ke koordinovanému zásahu odbornou firmou.

Podle § 92 písmeno  l) zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, osoba která při přemnožení hlodavců nezajistí provádění na dotčených pozemcích buď běžné, nebo speciální deratizace se vystavuje riziku uložení sankce až do výše 100 000,- Kč.                                                                                                 

Závěr:

Obec proto naléhavě upozorňuje občany a majitele postižených pozemků, aby neprodleně začali deratizovat své pozemky a také toto dokumentovat, aby bylo možno plošnou deratizaci vyhlásit co nejdříve.