Kmetínská výzva – něco k diskuzi

Na základě velmi brutálního trestního činu, který byl v naší obci spáchán před 6 lety – brutální vražda 13 leté dívky, jíž spáchal její stejně starý spolužák – a na podkladě všech následných skutečností, které po tomto činu nastaly a vešly ve známost se obracím jménem občanů naší obce Kmetiněves na širokou veřejnost, Poslaneckou sněmovnu ČR, Senát ČR a všechny ústavní činitele s výzvou k otevření nové veřejnoprávní diskuse, na jejímž konci by mělo být přijetí zákona o snížení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti při spáchání obdobných brutálních trestných a promyšlených trestních činů jakými je vražda.

Především navyšující se počet trestných činů páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roků by měl vézt k široké a věcné diskuzi celou naší společností.

Není možné,aby pachatelé takovýchto trestných činů byli pouze ,, jakoby pokáráni,dáni do jakéhokoliv výchovného ústavu,kde mají dokonce za dobré chování povoleno téměř vše- vycházkami počínaje a sledováním televize konče,,.

Není současný právní řád příliš nakloněn těmto pachatelům?

Není pochybnosti o tom, že současná generace dětí dospívá daleko dříve než tomu bylo v minulosti.Rovněž tak po fyzické stránce je dnešní mládež daleko dříve vyspělejší.Pokud by tedy novou úpravou trestního řádu o dolní hranici trestní odpovědnosti mládeže došlo k jejímu snížení,mohla by být jejich trestná činnost řešena podstatně širší škálou nápravných opatření.

Myslím si,že při posuzování minimální věkové hranice trestní odpovědnosti je nezbytně nutné si uvědomit,že nezáleží ani tak na konkrétním počátku trestní odpovědnosti mládeže,ale spíše na následných reakcích společnosti na řešení a postihu delikventního jednání dospívajícího jedince.

Nejenom já,ale i většina našich spoluobčanů je hluboce přesvědčena, že čím dříve tito mladiství zjistí,že jsou odpovědni za své činy,tím lépe to bude pro nás,ale i pro tu mládež především.

Otázka tedy zní,je současná právní úprava postačující k trestání takovýchto brutálních trestních činů končících vraždou? Umožňuje tato právní úprava dětem mladším 15 let,které se dopustí takovýchto činů,uložit taková opatření,která by byla odpovídající a dostačující reakcí na jejich delikventní jednání ?

Naše společná odpověď zní : ,, nikoliv,současný právní řád doslova nahrává těmto pachatelům a proto je třeba tento zákon co nejrychleji změnit.Myslíme si,že dnešní mládež je natolik vyspělá,že by měla rozpoznat co se smí a co ne,co je trestné a co nikoliv a co působí bolest a co ne.

Už jen představa,že takhle vážně narušený a nemocný člověk se může zcela volně,bez jakéhokoliv záznamu v rejstříku trestů, pohybovat mezi širokou veřejností je burcujícím mementem dnešní doby a celé naší společnosti.

Proto se my všichni občané středočeské Kmetiněvsi obracíme na všechny naše občany,zákonodárce,ústavní činitele a všechny ty které nenechavá tento zločin lhostejnými s žádostí o podporu naší výzvy.,která by zahájila hlubší a věcnou diskuzi na všech úrovních mezi občany naší republiky o stanovení počátku hranice trestní odpovědnosti a přehodnocení věkové hranice u obzvláště brutálních trestných činů,především končících vraždou.

Luděk Kvapil
starosta obce
Kmetiněves

v Kmetiněvsi 23.1.2010