INFORMACE A PŘÁNÍ STAROSTY OBCE

Prosinec 2020 informace pro občany obce

Vážení spoluobčané,
jako starosta obce Nová Ves se Vás snažím průběžně informovat o dění v naší obci a myslím, že poslední měsíc v roce se obzvláště sluší, abych na Vaše informování, ale nakonec především na přání Vám všem, nezapomněl.
Dnes záměrně přeskočím téma, které všichni denně, možná již ani nevnímáme, ale o to s větší pravidelností slyšíme z veřejných sdělovacích prostředků. Dotýká se nás nejen na duši, ale i na našem bytí a především soužití, vnutilo se nám do života. Nebudu jím tedy obtěžovat Vás, ani sebe a nechci jakoukoliv zmínkou o nemocech zatěžovat svátečnost zejména konce tohoto roku.
Jsme obcí mladou, pokud jde o věkový průměr, jednou z nejmladších ve Středočeském kraji. Tento fakt mi dává optimistickou naději, že naše obec bude postupně prosperitnější.
Snažíme se společně se zastupiteli obce činit taková rozhodnutí a kroky, které tomuto záměru vývoje postupně budou napomáhat. Infrastruktura obce má již pevný základ, předškolní výchova nejmenších děti je již prostřednictvím stávající kapacity, po dostavění a otevření další budovy mateřské školy, uspokojivě zajištěna. Myslím, že i vzhled a čistotu v obci se daří udržovat.
Nízký věkový průměr našich občanů jsem nezmínil náhodně. Je totiž třeba aktuálně přemýšlet o tom, jak zajistit dále školní docházku pro poměrně velký počet dětí, které mateřskou školu, nejen v naší obci plynule každoročně opouštějí. Stejnou situaci zažívají i okolní obce. Samostatná výstavba výlučně vlastní školy každou z obcí, kterých se to týká, za splnění současného požadavku na tělovýchovné a kulturní vyžití školáků a nejen jich, je pro jednotlivou obec již zřejmě finančně nedostupné. Tento fakt byl podtržen nedávnou informací o velmi podstatném krácení příjmů obcí z tzv. sdílených daní v rozpočtovém roce 2021. Na základě zejména této informace se poněkud vzdaluje záměr obce Nová Ves, vybudovat v obci jednu ze dvou svazkových škol, či alespoň rozsáhlejší sportoviště s velkou tělocvičnou. Obec Nová Ves je účastna ve Svazku obcí Pod Beckovem, ve kterém jsou sdruženy dále obce Líbeznice, Měšice, Bášť, Předboj, Zlonín a Bořanovice, který vznikl právě za tím účelem, aby mohly být vybudovány dvě nové, tzv. svazkové školy pro děti z takto zúčastněných obcí. Svazek obcí naposledy určil, že tyto školy mají být budovány v Bášti a v Měšicích. Předpokládaný náklad na tuto výstavbu představuje částku asi 500 milionů korun českých. Vyjednávání o získání finančních prostředků pro vybudování těchto škol je velice náročné, byť by velká část zdrojů měla pocházet z dotací státu. I finanční podíly jednotlivých obcí by nebyly malé a pro obec znamená rozhodování o vzniku souvisejících závazků dosti citlivé úvahy, neboť nelze zapomínat, že starost a finanční krytí musí být vynaloženy ve vztahu k potřebám všech věkových kategorií občanů. Postup Svazku obcí Pod Beckovem má svůj dynamický vývoj, který bude nutně odrážet i vývoj ekonomické situace obcí a státu v neposlední řadě. Jaký postup v této věci nastane, bude předmětem mých informací Vám i v dalších mých dopisech.
O to více bych chtěl v této souvislosti poděkovat v obci fungující Tělocvičné jednotě Sokol Nová Ves z.s., která po velmi dobrém svém rozhodnutí o širším zpřístupnění se veřejnosti a založení jednotlivých svých sportovních oddílů umožňuje již nyní sportovní vyžití zájemcům různých věkových kategorií. Zejména oddílu kopané a oddílu nohejbalistů patří velké poděkování za vzornou reprezentaci obce Nová Ves v okresních soutěžích a fotbalistům také
za jejich příkladnou aktivitu při pořádání a realizaci jejich akcí v roce 2020. Tyto oddíly mají již i své domácí publikum a fanoušky a podílí se na udržení občanské soudržnosti a zdravého patriotismu. Poděkování patří samozřejmě již tradičně také vedení Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves z.s., která činnost oddílů koordinuje a zajišťuje velmi dobrou spolupráci s obcí.
V blízké době bude možno si zasportovat, nebo se aspoň projít po cyklostezce mezi obcemi Nová Ves a Mratín. V současné době obec již získala potřebná úřední povolení, dospěla k dohodě s obcí Mratín a podařilo se byť složitě, ale přece jen, dosáhnout úpravy vlastnických vztahů tak, že vybudování této trasy cyklostezky je již dané. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla.
Vážení spoluobčané,
brzy nastanou sváteční dny. Děti se již těší na mikulášskou nadílku, která je již předzvěstí Vánoc a oslav Nového roku. Přeji v té souvislosti všem skutečně sváteční si vzájemné počínání k radosti své, všech rodin a k spokojenosti všech nás, kteří jsme vlastně sousedé. Věřím, že v tomto duchu zklidnění se oslavíme společně bez přílišného hluku silvestrovských petard nadcházející svátky.
Dovolte mi, abych Vám závěrem všem popřál jménem zastupitelů obce, jménem pracovníků Obecního úřadu Nová Ves a jménem svým, především pevné zdraví, lásku Vašich nejbližších a také notnou dávku štěstí, které všichni potřebujeme.
Jiří Melichar
starosta obce Nová Ves