OPAKOVANÁ INFORMACE O HOSPODAŘENÍ S VODOU V OBCI NOVÁ VES

Vážení spoluobčané,

zcela jistě Vás nemusím informovat o problémech s tlakem vody v minulých dnech, sami jste je zaznamenali a informovali obec o nedostatku tlaku vody i mimo obvyklé odběrové špičky, což je již vážné.

Vedení obce Nová Ves ani Technických služeb Nová Ves s.r.o. nemůže zásadně žádným způsobem ovlivnit připojování dalších a dalších odběrů v okolních obcích na jednu a tutéž, již tak výkonově slabou větev vodního přivaděče od Jiřic. Jsme koncovým odběratelem vody z tohoto přivaděče. Tlak vody v tomto přivaděči, jehož technický stav opět nemůžeme žádným způsobem ovlivnit by bylo možno zvýšit, ale jen teoreticky, neboť se jedná o zastaralé potrubní vedení, konstruované z již zastaralých trubek se zastaralou technologií propojení jednotlivých trub na sebe. Jakékoliv zvýšení tlaku vody v tomto potrubí způsobuje praskání trub, a především jejich spojů. Obec nemůže nijak ani zlepšit tento technický stav přivaděče, neboť není vlastníkem. Obec vlastní jen vodovodní řad v obci, který je zcela nový.

Díky trpělivé snaze a zkušenostem pana Václava Mansfelda, z Technických služeb Nová Ves s.r.o. se přepojováním různých okruhů v obci podařilo nakonec v minulých dnech zoptimalizovat tlak vody rovnoměrně ve všech lokalitách v obci. To bylo ovšem možné jen díky tomu, že do obce je přiváděna voda ještě druhým přivaděčem, od obce Zlonín, od jiného dodavatele, kterým je VKM Kladno a.s.  O existenci tohoto nového přivaděče jsem Vás již vícekrát informoval, např. v informaci ze dne 16.6.2021.

Dne 10.4.2024 jsme společně osobně jednali s vedením VKM Kladno a.s. a snažili se řešit nastalou situaci, kterou nikdo z obce nezavinil. Žádali jsme posílení dodávek z této strany.

Společnost VKM Kladno a.s. se bude tímto návrhem zabývat a můžeme jen doufat, že našemu požadavku bude vyhověno. Vše má ale své meze.

Pro bližší vysvětlení musím opětovně zmínit, že s jednotlivými dodavateli pitné vody jsou uzavřeny smlouvy o jejích dodávkách, ale ve smlouvě dodavatel při stanovení objemu vody nám předané vychází ze skutečně zjištěného stavu odběrných míst a je kalkulován jen pro využití na umývání, praní a splachování. Na nic jiného. Rozhodně není v kalkulaci zahrnuto napouštění bazénů, kropení zahrad apod., ani tak učinit nelze.  Situace je již tak napjatá, že jakékoliv užívání pitné vody jiným, než určeným způsobem je znát a je také elektronicky dodavatelem průběžně monitorováno.

Představa, že zvýšený odběr pro jiný, než stanovený účel nikdo nepozná je od základu mylná. Pokud se tak bude dít, nejenže obec bude platit statisícové sankce za překročení stanoveného limitu odběru vody, ale dodavatel může v takovém případě využít dálkově řízené omezovače.

Obec, která se takto, v rozporu se smlouvami chová, se stává automaticky nedůvěryhodným obchodním partnerem těchto dodavatelů vody a dodavatel potom k takové obci také tak přistupuje a nic nelze již vyjednat. Dodavatel to prostě chápe tak, že si za to obec může sama.

Zatím není snad na naši obec takto nahlíženo, ale pokud se postoj dodavatele důvodně k naší obci změní, stanou se budoucí problémy s dodávkami vody neřešitelné, ať budou zastupitelé současní, nebo jiní.

Obracím se tedy jako starosta obce na Vás, jako koncové spotřebitele pitné vody, se žádostí o pomoc. Onou pomocí myslím pochopení popisované situace a přizpůsobení vlastního rozhodování a vlastního chování při spotřebě pitné vody této mezní a již nezměnitelné realitě.

Jako starosta obce se snažím Vám, jako občanům pomoci, ale potřebuji sám pomoci od Vás shora popsaným způsobem. Bez Vašeho pochopení budou mé snahy při příštím vyjednávání jakéhokoliv navýšení dodávek vody z této strany (od VKM Kladno a.s.) bezpředmětné a dodávky z druhé strany (od Jiřic) technicky zcela vyloučené.

Tím, že si z řadu zalijete zahrady, nebo napustíte vlastní bazény mne absolutně zbavujete jakýchkoliv argumentů pro vyjednávání lepších podmínek pro naši obec a bude vyřízeno!!

Potom budeme moci při řešení Vašich stížností na malý, nebo téměř žádný tlak vody na sebe pouze koukat. Sice hezky, ale jen koukat, protože již nic vyřešit nepůjde.

Již mne moc nebaví šířit nějakou osvětu, která je stejně asi většině lhostejná. Tento dopis Vám, ale již vůbec žádnou osvětou, či snad nějakým nátlakem na Vás skutečně není. Je to jen konstatování holé reality a prosba o Vaši pomoc.

Za ni a za snad úplné pochopení této vážné situace z Vaší strany velmi děkuji. Jak byla informace přijata se odrazí na mých možných (nebo třeba žádných) argumentech při příštím jednání o dalších podmínkách dodávek s VKM Kladno a.s. Příhodný je snad i tento příměr: Ucho u pomyslného džbánu, se kterým se chodí pro vodu není ještě utrženo, ale je již zcela nalomeno!

Tak Vám závěrem všem přeji hezké dny a hodně zdraví.

Jiří Melichar, starosta obce Nová Ves