Důležité sdělení Technických služeb Nová Ves s.r.o.

Dne 11.7.2017 vydala a doručila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Pod Sp. Zn. S – KHSSC 38645/2017, Čj. : KHSSC 38645/2017 Rozhodnutí, na základě kterého se

z a k a z u j e

používání nejakostní pitné vody dodávané vodovodem k pití, pro přípravu jídel a nápojů, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a pro osobní hygienu a to ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

 

Náhradní zdroje vody budou rozmístěny v podobě mobilních cisteren na území celé obce.

Příčina a zdroj znehodnocení pitné vody se zjišťuje.

O době trvání zásobování náhradními zdroji vody a o případných dalších, nových okolnostech budou občané informováni následně.

V Nové Vsi dne 11.7.2017

Technické služby Nová Ves s.r.o.