DRUHÉ SDĚLENÍ OBČANŮM OBCE O POSTUPU OBECNÍHO ÚŘADU VE VĚCI TLAKU VODY VE VEČERNÍCH HODINÁCH

Vážení spoluobčané,

konečně jsme se dočkali skutečně teplých dní, na které jsme se všichni těšili. I letos, právě v tomto období se ovšem množí e-mailové dotazy na důvody kolísajícího tlaku vody při jejím konečném odběru v některých Vašich domácnostech, zejména ve večerních hodinách.

Sděluji, že obec a Technické služby Nová Ves s.r.o. především ověřovaly, zda na přivaděčích, či na systému vodovodního řadu v obci nedošlo k nějakému průrazu, či havárii. Žádná taková okolnost zjištěna nebyla a měřidlo umístěné uprostřed systému vodovodního řadu v obci v 04.00 hod vykazuje předepsaný a s dodavateli také “ nasmlouvaný “ tlak 3 atmosfér. Dodávky vody v ročním objemu pro kteroukoliv obec jsou dodavatelem stanovovány podle počtu obyvatel a standardizovaného objemu spotřeby, která zcela běžně postačuje. V dnešní, celosvětové situaci charakterizované obecným nedostatkem zdrojů pitné vody a jejich vydatnosti mohu zodpovědně říci, že právě obec Nová Ves je jednou z mála obcí, které jsou ohledně dodávek vody zabezpečeny dokonce dvěma přivaděči. Tato situace je při dnešní neochotě dodavatelů vody k požadavkům obcí na navyšování dodávek vody spíše vyjímečná.

Řešení vcelku přechodných problémů s kolísajícím tlakem vody vznášením jakýchkoliv požadavků obce na dodavatele vody je zcela iluzorní, neboť jejich argument, že sezónní napouštění bazénů v jejich velkém množství, či zalévání zahrádek obecně ubývající pitnou vodou je více než nadstandard, lze těžko zpochybnit.

Ke kolísání tlaku pitné vody dochází obvykle v době mezi 19.00 hod až 22.00 hod, tedy v době, kdy kromě hromadného používání vody k běžné osobní hygieně v tuto dobu a jinému obvyklému použití dochází právě k zalévání zahrádek pitnou vodou a napouštění, či dopouštění vody v bazénech.

A jsme opětovně u mnohokrát opakovaného tématu, které se objevuje ve sděleních obce. Tímto tématem je vzájemná ohleduplnost nás všech ke svým sousedům, která by podle mého měla vždy předcházet jakýmkoliv restrikcím, či represím. Opětovně tedy apeluji jako starosta obce na to, aby ti, kteří chtějí používat pitnou vodu z vodovodního řadu nad obvyklý rámec její spotřeby, tak činili mimo shora uvedenou provozní špičku.

Dostalo se mi i názoru, že by obec měla k řešení tohoto problému přistupovat razantněji. Obec na to skutečně právní instrumenty nemá.

Tedy, dnešního dne tj. 16.6.2021 požádal obecní úřad Nová Ves o vydání rozhodnutí o úplném zákazu zalévání a dopouštění bazénů do konce prázdnin. Po nabytí právní moci, kterou oznámíme vyvěšením, žádám občany, aby informace o sousedských přestupcích oznamovali přímo orgánu státní správy a to příslušnému odboru životního prostředí.

Dojde-li k vydání uvedeného nařízení, budou občané seznámeni i s adresou, na kterou budou moci zjištěné přestupky oznamovat.

Dále žádám občany, aby na Obecní úřad Nová Ves, či na Technické služby Nová Ves oznamovali pouze případy skutečné havárie.

Chci stále věřit, že nejlepším rádcem by nám měl být skutečný “ selský “ rozum, dohoda mezi sousedy a vstřícnost tak, abychom nečinili druhému to, co sami nechceme, aby nám činěno bylo. Represe nikdy k všeobecné pohodě nepřispěla. Tak si tedy vyberme.

Srdečně všechny zdravím a přeji všem občanům obce Nová Ves správnou volbu a v neposlední řadě příjemné prožití letních měsíců a dovolené.                                                                                     Jiří Melichar                                                                                       starosta obce Nová Ves