Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

a) počet písemně podaných žádostí o informace: 0

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

 

V Nové Vsi 20. 1. 2015

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2024