MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – ZÁKAZ KONÁNÍ AKCÍ NAD 100 OSOB OD 18 HODIN DNE 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

8_Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

NOVÁ AUTOBUSOVÁ LINKA 657

Obec Nová Ves dává tímto na vědomí zavedení nové autobusové linky číslo 657. Autobusová linka propojí obec Novou Ves a Mratín a lze ji také užívat jako školní spoj na Líbeznice nebo Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Zahájení provozu linky je předpokládáno v celostátním termínu od 30.8.2020

návrh trasy 657

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© Nová Ves 2024