Vyhláška (7.1.2008)

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PĚČE pracoviště Praha 1 nám. Republiky 3,11001 Praha 1, .221 621111

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PĚČE pracoviště Praha 1
nám. Republiky 3,11001 Praha 1, .221 621111

Č. jedno :2008/535 – 140 Vyřizuje: Ing. arch.Bredová W 221621401

,,65 VIS”
V Praze dne 3.1.2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Nová Ves
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče, jako Úřad územního plánování, příslušný podle § 6 odstavec 11 zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, oznamuje v souladu s § 47 odstavec 21 zákona Č. 18312006 zahájení projednání
návrhu zadání změny Č. 2 územního plánu obce Nová Ves
Návrh zadání změny Č. 2 územního plánu obce Nová Ves bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od 7.1.2008 do 7.2.2008 na Městském úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pracoviště Praha 1, nám. Republiky3, odbor územního rozvoje a památkové péče – kancelář Č. dv. 227 – II. patro a na Obecním úřadě Nová Ves.
Návrh zadání změny Č.2 ÚPO Nová Ves je zveřejněn na elektronické úřední desce města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (http://www.brandysko.cz).
Každý může ve lhůtě do 7.2.2008 uplatnit své připomínky k návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Nová Ves.
Dotčené orgány a krajský úřad mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny územního plánu a požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Požadavky, připomínky a podněty podávejte písemnou formou na Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče, pracoviště Praha1, nám. Republiky 3, 11001 Praha 1.

Ing. arch. Martina Bredová samostatná odborná referentka odboru