ROZHODNUTÍ 70/06 (6.3.2006)

70/06 z 6.3.06

OBECNÍ ÚŘAD V LÍBEZNICÍCH
stavební úřad Mělnická 275, Líbeznice 250 65

Čj. : 1083-05-2 Dne: 27.2.2006

Vyřizuje: Stanislav Vyhlídal
tel. 283981 200, Úřední hodiny: Po, St 8 – 12 13 – 17

Vladimír Zelenka Anglická 225/18, Praha 2

ROZHODNUTÍ
Vladimír Zelenka, Anglická 225/18, Praha 2 podal dne: 12.12.2005 u Stavebního úřadu v Líbeznicích návrh na vydání rozhodnutí o dělení pozemků parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK) a 36/2 (PK) a o umístění níže uvedené stavby.
Stavební úřad v Líbeznicích, příslušný podle § 117 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává
I.
podle § 39 stavebního zákona a § 8 vyhl.č. 132/1998 Sb.
rozhodnutí o dělení pozemků parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK) a 36/2 (PK) v katastrálním území: Nová Ves u Prahy
II.
podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhl.č. 132/1998 Sb.
rozhodnutí o umístění stavby
Nová Ves – obytný soubor Vltavín na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK), 36/2 (PK), 217, 137/2, 137/1, 136, 480, 202 (PK), 4/1, 5/18, 5/1, 203/1, 219/7 a 219/3 vše v katastrálním území: Nová Ves u Prahy obsahující :
• komunikace s parkovacími plochami na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK), 36/2 (PK) včetně připojení vjezdu na komunikaci č.: III/2443 na pozemku parc.č.: 217
• kanalizační řad splaškové kanalizace na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK), 36/2 (PK), 137/1, 137/2
• kanalizační řad dešťové kanalizace na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK), 36/2 (PK), 137/2, 136
• veřejné osvětlení na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK), 36/2 (PK), 137/1, 137/2, 5/18, 5/1,203/1,
219/7,219/3
• vodovodní řad na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK), 36/2 (PK), 137/1, 137/2,480,202 (PK), 4/1
• VN elektricné rozvody na pozemcích parc.č.: 36/1 (PK), 137/1, 137/2,480,202 (PK), 4/1
• Trafostanice na pozemku parc.č.: 36/1 (PK)
• NN elektrické rozvody na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK), 36/2 (PK)
• telefonní rozvody na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/1 (PK), 36/2 (PK), 137/1, 137/2,5/18, S/I, 203/1, 219/7,219/3
• čtyři dvojdomy na pozemcích parc.č.: 37 (PK), 36/2 (PK)

-2-
Pro dělení předmětných pozemků se stanoví tyto podmínky:
1/ Dělení uvedených pozemků v terénu bude provedeno osobou oprávněnou k provádění zeměměřických prací podle zák.č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství, a vyhlášky vydané k jeho provedení.
2/ Dělení bude provedeno tak, jak je vyznačeno a okótováno na stavebním úřadem ověřeném situačním výkrese, který po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží navrhovatelé a příslušný obecní úřad; tzn.
• obousměrná oválná komunikace bude o šíři 8,5 m; jednosměrná komunikace přetínající centrální ovál bude o šíři 6 m;
• parcely pro řadové rodinné domy budou o šíři 7 m; krajní parcely řadových rodinných domů budou široké 11 m, 12 m, 13 m, 16 m, 17 m a 18 m.
• parcely pro samostatné rodinné domy budou o výměře 720 m2 – 847m2•
3/ Jednotlivé pozemkové díly budou označeny samostatným parcelním číslem.
4/ Stavebnímu úřadu bude předloženo 1 vyhotovení geometrického plánu o dělení předmětných pozemků, a to obratem po jeho vyhotovení.
Stavební úřad stanoví pro umístění a proiektovou přípravu stavby následuiící podmínky:
1/ Stavby výše uvedené budou umístěny podle ověřených situačních výkresů, které po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží navrhovatelé a obecní úřad, tzn.:
Popis staveb:
• komunikace s parkovacími plochami budou provedeny s živičným povrchem a ze zámkové dlažby.
Komunikace bude navržena jako obousměrná o celkové šíři uličního prostoru 8,5 m. Vlastní dopravní prostor bude mít šířku 6 m, kolem vnitřního oválu bude chodník o šířce 1,5 m a na druhé straně zelený pruh široký 1 m. Centrální ovál přetíná jednosměrná komunikace o celkové šířce uličního prostoru 6 m. Odvodněna bude dešťovou kanalizací. Obslužná komunikace bude provedena s poloměrem 12 m; min. poloměr vnitřních oblouků u obslužných komunikacích pro dvojdomy bude 6 m. U dvojdomů budou parkoviště o celkové kapacitě 55 parkovacích stání. Připojení vjezdu na komunikaci č.: llI/2443 bude s živičným povrchem a bude zatrubněno propustkem o světlosti min. 600 mm a v délce 10m.
• kanalizační řad splaškové kanalizace bude gravitační s napojením na koncovou šachtu stávající kanalizace. Stoky splaškové kanalizace budou provedeny z plastových kanalizačních trub DN 300. Kanalizační potrubí bude ukládáno do výkopu na štěrkopískový podsyp a dále bude proveden hutněný obsyp a zásyp pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Revizní šachty budou betonové prefabrikované s čistícími kusy; vstup do šachet bude zajištěn litinovým poklopem.
• kanalizační řad dešťové kanalizace bude proveden jako gravitační s vyústěním ve břehu rybníka do Zlonínského potoka. Odváděny budou pouze dešťové vody z veřejné komunikace obytné zóny, z uličních vpustí. Stoky budou provedeny z plastových kanalizačních trub DN 300; kanalizační přípojky pro uliční vpusti DN 150. Výústní objekt ve břehu rybníka bude proveden betonový s obkladem žulovými kameny a se šikmými křídly. Kanalizační potrubí bude ukládáno do výkopu na štěrkopískový podsyp a dále bude proveden hutněný obsyp a zásyp pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Revizní šachty budou betonové prefabrikované s čistícími kusy; vstup do šachet bude zajištěn litinovým poklopem.
• veřejné osvětlení bude provedeno kabelovymi rozvody CYKY 4B x 10 mm2 ve společném výkopu s telefonními kabely a v souběhu s kabely NN v chodníku kolem středové zástavby a k rodinným dvojdomům. Svítidla budou se zdroji 70 W SHC na sadových hraněných bezpaticových stožárech o vášce 4 m – 6 m umístěných při oplocení jednotlivých pozemků.
• vodovodní řad bude napojen na stávající koncový napojovací bod na pozemku parc.č.: 4/1. Přes hlavní silnici bude vodovodní řad proveden protlakem a veden bude v souběhu se splaškovou kanalizací do obytné zóny, kde bude veden v komunikacích a bude zokruhován. Na vodovodním řadu bude provedeno 7 hydrantů (3 podzemní a 4 nadzemní), které budou osazeny mimo komunikace v zeleném pásu. Hlavní vodovodní řady budou z PE o profilu 110 x 6,6 mm, vedlejší řady z PE 90 x 5,3 mm. Nad potrubím bude uložen izolovaný vodič pro jeho zjišťování. Potrubí bude uloženo ve výkopu do pískového lože a obsypáno.

-3-
• VN elektricné rozvody (22 kV) budou provedeny ze stávající linky VN Koldřev. Stožár pro kabelový svod bude postaven do trasy přeložky venkovního vedení linky Koldřev. Trasa kabelového vedení 22 kV bude v chodnících nebo v zelených pásech místních komunikací, pokud budou kabely VN uloženy v komunikaci musí být uloženy v chráničkách, bet. žlabech. Kabelová přípojka VN pro novou TS bude napojena ze stávající ETS – TS Obec Č. 1 kabelem AXEKVCEY 3 x 1 x 120 mm2• Trasa kabelového vedení VN povede od staávající TS přes silnici do Čakoviček a dále v souběhu s navrženým vodovodem a kanalizací do lokality. Mezi stavebními pozemky bude kabelové vedení uloženo v chodnících nebo v zelených pásech místních komunikací. Kabaly VN budou ukončeny v trafostanici CTSbt u hřiště. Přechod přes komunikaci Nová Ves – Čakovičky bude proveden protlakem, místní komunikace budou překopány. Na přechodech pod vozovkou budou kabely uloženy v chráničkách o průměru min. 160 mm.
• Trafostanice bude pro celou lokalitu postavena nová ELTRAF typu CTSbt do 2 x 630 kV A na pozemku u hřiště. Kolem trafostanice musí zůstat volný manipulační prostor min. 2 m. Jeden transformátor 630 kV A bude zajišťovat dodávku eI. Energie pro lokalitu do výše kapacity transformátoru, druhý transformátor zatím nebude osazen, je navržen jako rezerva pro další výstavbu.
• NN elektrické rozvody budou vedeny v chodnících nebo zelených pásech místních komunikací.
Rozpojovací a přípojkové skříně budou osazeny ve zděných pilířích umístěných v oplocení na hranicích nově rozdělených pozemků. Na přechodech přes místní komunikace budou kabely uloženy v chráničkách, rourách Arot o průměro 110 mm.
• telefonní rozvody budou o kapacitě jedné telefonní linky na jeden rodinný dům nebo bytovou jednotku (62 RD + 24 bytů). Telefonní kabelové vedení bude položeno v rámci nového účastnického telefonního rozvodu s využitím metalických kabelů. Účastnické rozvaděče budou situovány ve zděných pilířích pro silové přípojky NN. Jednotlivé účastnické rozvaděče budou připojeny ze síťového rozvaděče SR 1 u budovy obecního úřadu.
• čtyři dvojdomy budou umístěny v pásu zeleně podél silnice č. 1lI/2443, ze které je vjezd do lokality.
Jejich vzdálenost od silnice bude min. 15 m. Příjezd k domům bude zajištěn z místní obslužné komunikace. Domy budou obdélníkového půdorysu o rozměrech 13,1 m x 19,6 m. Výška hřebene střechy nad terénem bude do 10m. Budou mít dvě nadzemní podlaží a podkroví, kde bude půdní prostor. Zastřešeny budou valbovými střechami se střešní krytinou z asfaltového šindelu. Každý dvojdům bude obsahovat celkem šest samostatných bytů: – v 1.NP (2 x typ A + 2 x typ B) – ve 2.NP (2 x typ C).
Typ A obsahuie : – chodba, pokoj s kuchyňským koutem, pracovna, koupelna s WC, balkon Typ B obsahuie : – chodba, pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna s WC, balkon Typ C obsahuie : – chodba, pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, 2 x pokoj, lodžie
21 Projektová dokumentace pro stavební řízení musí být zpracována oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou (všechny její části) a bude předložena v rozsahu daném § 18 vyhI.č. 132/1998 Sb. Dokumentace bude mj. obsahovat náležitosti a údaje o jejím konkrétním zpracovateli
31 Pro umístění zařízení staveniště bude použit pouze stavební pozemek. Toto bude umístěno na pozemcích navrhovatele, s výjimkou provádění staveb inženýrských sítí umístěných mimo předmětnou lokalitu. V tomto případě bude navržen dočasný zábor v nejmenším možném rozsahu Případný zábor veřejného pozemku (skládka materiálu, stavebního odpadu, … ) bude předem oznámen obecnímu úřadu v místě stavby a budou splněny jím stanovené podmínky.
41 Při přípravě i provádění stavby budou respektována stávající podzemní a vrchní vedení a jejich ochranná pásma. Tato nesmí být dotčena Před zahájením prací musí být ověřena poloha případných podzemních sítí na pozemku. O vytýčení tras jednotlivých vedení budou požádáni jejich správci nebo provozovatelé. Zemní práce v blízkosti vedení budou prováděny ručně. Obnažené vedení musí být zabezpečeno proti poškození.
51 Další stupeň projektové dokumentace (vodovod a kanalizace) bude vodoprávně projednán s Měú Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, det. pracoviště nám. Republiky 3, Praha 1 podle § 8 a § 15 vodního zákona. Žádost bude podána v souladu s vyhl. č. 432/2001 Sb. včetně příloh. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby. Napojení nových inženýrských sítí bude projednáno s příslušnými správci stávajících sítí.

-4-
6/ Navržená TS bude náležitě zajištěna proti případnéému havarijnímu úniku olejové chladicí náplně.
7/ Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu, a ostatní stavební odpady budou uloženy na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty využití.
8/ V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.
9/ Křížení silniční sítě vodovodní, kanalizační a kabelovou VN přípojkou bude v dalším stupni projektové dokumentace navrženo protlaky v min. hloubce krytí 1,2 m pod niveletou vozovky. Startovací jámy budou umístěny v silničním tělese.
10/Uzavřená smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci bude doložena k žádosti o vydání stavebního povolení.
llN dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován výkres výústního objektu dešťové kanalizace + odlučovač ropných látek + lapač kalů, který bude odsouhlasen správcem Zlonínského potoka tj. Zemědělskou vodohospodářskou správou, Víta Nejedlého 793, Mladá Boleslav.
12/Podél Zlonínského potoka bude zachováno ochranné pásmo v min. šířce 6 m.
13Nzhledem k tomu, že navrhovaná stavba zasahuje do ochranného pásma anodového uzemnění, které má ochranné pásmo 1 00 m kolmé vzdálenosti od něj na všechny strany, je nutné při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace navrhovaných staveb dodržet následující podmínky ;
• Zemnící síť nových domů bude umístěna ve vzdálenosti minimálně 100 m od anodového uzemnění.
• Při zásahu do ochranného pásma anodového uzemnění budou vybudována všechna podzemní zařízení z nevodivých materiálů.
• Před zahájením prací se musí vytýčit příslušné kabelové vedení zařízení stanice katodové ochrany.
O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu bude zažádáno min. 15 dní před zahájením prací (Provozní oblast Kouřim, č.te1.321674684, Ing. Jiří Strnad).
14/Podmínky k ochraně vedení telekomunikační sítě ve smyslu § 88 odst. 9 zák.č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích:
investor (stavebník) je povinnen
• uvědomit organizaci, která vydala vyjádření k územnímu rozhodnutí, o zahájení prací nejméně 15 dnu předem
• před zahájením prací zajistit vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi
• upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v tichto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti min. 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředku
• odkryté podzemní telekomunikační vedení zabezbečit proti poškození
• nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždiní těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození
• nad kabelovou trasou dodržet zákaz budování zařízení, která by omezovala přístup k PVKS
• při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod kabelem a vyzvat příslušnou organizaci ČESKÝ TELECOM a.s., k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky
• každé poškození telekomunikačního vedení neprodleně oznámit příslušné organizaci ČESKÝ TELECOM a.s.
• aby při křížení nebo souběhu s PVKS byla dodržena norma ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení
• při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení

-5-
• eventuální vytýčení polohy kabelu provede na základi žádosti, podané min. 10 pracovních dnu před požadovaným termínem, pověřený pracovník příslušné organizace. Tomuto je nutno předložit vydaná stanoviska společnosti ČESKÝ TELECOM a.s.
• s ohledem na to, že správce vedení neodpovídá za změny, ke kterým došlo bez jeho vědomí, je nutné ověřit prostorovou plochu vedení sondami
• upozornit pracovníky na možnou odchylku polohy kabelové spojky, která může být až 1m od osy stávající trasy telekomunikaeního vedení
• v případě, že při zemních pracích bude zjištino PVKS, které není zakreslené ani vytýčené, nebo zakreslená vytýčená poloha PVKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžiti přerušit a tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi odd. ochrany síti
• v dokumentaci pro další stupeň je třeba upozornit na styk výkopů se stávajícím sdělovacím zařízením a navrhnout příslušná opatření k jejich ochraně. Takto vybavená PD bude projednána s příslušnými pracovišti společnosti ČESKÝ TELECOM a.s. před zahájením stavebních řízení
• pokud stávající telekomuikační vedení kolidují s návrhem umístění stavby, je třeba do dalšího stupně PD navrhnout přeložku tohoto vedení jako samostatný stavební objekt stavby, který projekčně i dodavatelsky zajistí navrhovatel
15/Zahájení výkopových prací bude předem oznámeno příslušnému archeologickému pracovišti, tj.
Oblastnímu muzeu Praha-východ, Masarykovo nám., Brandýs nad Labem.
Výrok o námitkách účastníků řízení: – připomínky ani námitky účastníků řízení nebyly k návrhu uplatněny.
Odůvodnění
Navrhovatel podal dne 12.12.2005 návrh na dělení pozemků a umístění výše uvedené stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vzhledem k tomu, že předložený návrh nebyl úplný a neobsahoval potřebné údaje a podklady, tak stavební úřad opatřením čj.: 1083-05-1 ze dne 4.1.2006 vyzval navrhovatele k jejich doplnění a zároveň rozhodlo přerušení řízení.
Po doplnění požadovaných údajů a podkladů oznámil stavební úřad zahájení řízení opatřením čj.: 1083-05-2 ze dne 19.1.2006 jeho účastníkům i dotčeným orgánům státní správy a zároveň stanovil lhůtu, ve které mohly být uplatněny případné připomínky a námitky ze strany účastníků řízení nebo zástupců dotčených orgánů státní správy. Od ústního jednání zdejší stavební úřad upustil ve smyslu § 36 odst. 2 stavebního zákona, neboť má Obec Nová Ves u Prahy schválenou územně plánovací dokumentaci, na jejímž základě bylo možno posoudit návrh na územní rozhodnutí ajsou mu dobře známy poměry v území.
K návrhu umístění předmětné stavby nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky
Návrh na umístění výše uvedené stavby byl předložen v potřebném rozsahu a doložen vyjádřením dotčených orgánů státní správy i některých účastníků řízení, zejména:
• stanovisko Středočeská energetická a.s.
• stanovisko Správa a údržba silnic
• souhlas s odnětím půdy ze ZPF od Krajského úřadu SK
• stanovisko Městský úřad Brandýs nad Labem, det. pracoviště-ŽP,
• stanovisko Krajská hygienická stanice SK,
• stanovisko Hasičský záchranný sbor Stř.kraje
• stanovisko ČESKÝ TELECOM, a.s., OS, TEDO
• stanovisko R WB Transgas a.s.
• stanovisko Oblastní muzeum Praha-východ
• stanovisko ZVS – Zemědělská vodohosp. správa, pracoviště Brozánky
• stanovisko Povodí Labe, a.s
• stanovisko a rozhodnutí Městský úřad, det. pracov.-odb.dopravy
• stanovisko Policie ČR okr.ředitelství Pv, Dopr.inspektorát,
• stanovisko Ministerstvo vnitra
• stanovisko VUSS

-6-
Jejich stanoviska byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. Do rozhodnutí byly zároveň zapracovány podmínky pro provedení stavby telefonního kabelu, pro kterou se nevydává stavební povolení. V průběhu řízení stavební úřad shledal, že umístění stavby neodporuje záměrům územního plánování a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle vyhl.č.137/1998 Sb.

Poučení

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 40 odst.l stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, pozbude však platnost, nebude-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení.
Pokud navrhovatel upustí od záměru uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí, může tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu proto, aby mohla být ukončena platnost tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u Stavebního úřadu v Líbeznicích.

Vedoucí stavebního úřadu
Dita Pořádková

Vzhledem k tomu. že se iedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků řízení oznamuie stavební úřad územní rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 42. odst. 2 stavebního zákona. účastníkům řízení formou veřeiné VYhlášky.

Dále obdrží:
~c Nová Ves, 250 63 Nová Ves u Prah~ + vyhláška
– Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ZP a zemědělství, Zborovská 11, 15000 Praha 5
– Městský úřad, det. pracoviště-ŽP, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1
– Městský úřad, det. pracov.-odb.dopravy, nám.Republiky 3, 11001 Praha 1
– Policie ČR okr.ředitelství Pv, Dopravní inspektorát, Pražská 180,25066 Zdiby
– Správa a údržba silnic, Jiráskova 439,29580 Mnichovo Hradiště (4837-05)
– ZVS – Zemědělská vodohosp. správa, Víta Nejedlého 793, 29306 Mladá Boleslav
– Hasičský záchranný sbor SK, Laurinova 13 70-1II, 29305 Mladá Boleslav (HSKL-1759/MB-SPD-2005)
– Krajská hygienická stanice SK, Dittrichova 17, 12000 Praha 2
– Oblastní muzeum Praha-východ, Masarykovo nám. 97, 25001 Brandýs nad Labem
– TRANSGAS,a.s., Limuzská 12/3135, 10098 Praha 10
– ČESKÝ TELECOM, a.s., OS, TEDO, Olšanská 6,13034 Praha 3 (O I 48790/05/CME/M00)
– ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 8/325, 120 21 Praha 2

Správní poplatek byl vyměřen dle položky č. 17 zák.č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění novely, ve výši 1.000,-Kč a byl včas uhrazen.

Vyvěšeno dne: 6.3.2006