O veřejném pořádku č. 1/2003 (24.9.2003)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ VES č. 1/2003 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Zastupitelstvo obce Nová Ves schválilo dne 22.9.2003 v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jejímu zabezpečení a čistotě ve městě:
I.
Základní ustanovení
Čl.1
1. Tato vyhláška upravuje povinnosti a práva všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Nová Ves nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje do veřejného pořádku a čistoty obce Nová Ves.

2. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci vyhláška stanovuje opatření, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku v obci.

3. Územím obce se rozumí jeho katastrální území.

II.
Základní pojmy
Čl. 2
1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.
K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale podle obecného názoru a přesvědčení je ve veřejném zájmu jejich zachovávání jako nezbytná podmínka občanského soužití.

2. Veřejným prostranstvím jsou všechny plochy na návsi, ulice, kuželník, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

3. Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, veřejné telefonní automaty, lavičky, zastávky MHD atd).

4. Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či větších, zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zjm. parky, zahrady a plochy určené k trávení volného času).

5. Obdobím nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hod. do 06.00 hod.

6. Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách, plesech, koncertech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu určených.

7. Provozní dobou se rozumí doba stanovená osobou podnikající v provozovně určené k poskytování hostinských služeb a během níž je hostinská činnost provozována, a doba, během níž je provozována veřejná produkce hudby.

III.
Obecná ustanovení
Čl. 3
1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.

2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich dodržováním.

IV.
Zvláštní užívání veřejného prostranství
Čl. 4
1. Užívat veřejného prostranství jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, lze pouze na základě písemného povolení vydaného Obecním úřadem Nová Ves, pokud tato vyhláška nestanoví jinak. Za zvláštní užívání veřejného prostranství se považuje rovněž umístění přenosných a nepřenosných přístřešků pro vozidla, skládací garáže a podobná zařízení na veřejném prostranství.

2. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, není v případě havárií a jiných mimořádných událostí, při nichž dojde k záboru veřejného prostranství, zapotřebí povolení. Provedení prací však musí být neprodleně nahlášeno, aby mohly být obecním úřadem v případě, že si to situace vyžádá, dodatečně stanoveny podmínky pro uvedení veřejného prostranství do původního stavu.

3. Za zvláštní užívání se nepovažuje:

nakládání a skládání materiálu a výrobků, nelze-li toto provést bez zvláštních nebo nepřekonatelných obtíží jinde. Naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji, přitom musí být zabezpečen přístup k uzávěrům vody a plynu, zařízení rozvodných závodů a spojů, apod;
vylepování a umisťování plakátů, programů, volebních hesel, výzev a jiných tiskovin sloužících k propagaci určité akce nebo výrobku výhradně na místech a zařízeních k tomu určených;
umísťování sběrných nádob na komunální odpad nebo odpad podobný komunálnímu odpadu na místech k tomu určených;
Čl. 5
1. Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, je vždy povinen:

užívat veřejné prostranství pouze v souladu s povolením a podmínkami v něm stanovenými;
užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu
nepoškozovat veřejnou zeleň a veřejné prostranství, včetně zařízení na něm umístěných;
zabezpečit přístup k požárním hydrantům, kanalizačním vpustím, uzávěrům vody a plynu a podobným zařízením;
všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a kontejnerech, popř. je ohradit bedněním nebo zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění životního prostředí. Pokud není možno materiál výše uvedeným způsobem zajistit, musí být stavební hmoty a jiný materiál přepraveny na místo bezprostředně před použitím a stavební suť a jiné odpady musí být odváženy průběžně;
zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, a to zejména zábranami, můstky, oplocením, osvětlením apod.,
po skončení účinnosti povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství uvést veřejné prostranství do původního stavu;
při provozování kiosků, stánků, prodejen a dalších provozoven zajistit pořádek a čistotu v blízkosti provozoven, a to v jejich bezprostřední blízkosti vždy až k bližší straně vozovky. Dále je povinen opatřit si dostatečný počet odpadkových nádob, pečovat o jejich řádný stav, pravidelné vyvážení a čistotu kolem nich.
V.
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně
Čl. 6
1. Na území obce je zakázáno:

a. znečišťovat veřejné prostranství, veřejná zařízení a veřejnou zeleň zejména
odpady všeho druhu, a to zejména papíry, obaly, zbytky jídel , nedopalky cigaret;
pliváním a močením;
tekutinami, zejména splaškovými vodami nebo jinými látkami, způsobujícími kontaminaci vody či vodních zdrojů;
údržbou, seřizováním a mytím motorových a nemotorových vozidel (nezbytné opravy lze na těchto místech provést pouze v případě nepojízdnosti vozidel za účelem uvolnění daného místa);
vylepováním plakátů, letáků nebo jiných oznámení mimo k tomu určených míst a zařízení;
barvou nebo sprejem.
b. poškozovat či ničit veřejná zařízení nebo je přemisťovat;

c. uvazovat či jinak upevňovat přívěsné vozíky, obytné přívěsy a jednostopá vozidla k veřejné zeleni nebo veřejným zařízením;

d. poškozovat a ničit veřejnou zeleň zejména

vypalováním trávy a křovin;
rozděláváním ohně bez souhlasu Obecního úřadu Nová Ves
zakládáním nepovolených skládek materiálu;
vjížděním motorových vozidel (mimo vozů a mechanismů údržby) a jízdních kol;
umísťováním stánků, reklam, sběrných nádob, kontejnerů a poutačů bez souhlasu Obecního úřadu Nová Ves.
vstupem na trávníky a provozováním sportovních her mimo místa k tomu vyhrazených;
prováděním svévolné údržby stromů, keřů a jiné veřejné zeleně, která ohrožuje její stav a vzhled;
e. užívat majetek obce k vlastní potřebě bez svolení jeho vlastníka;

f. na pozemcích ve vlastnictví obce provádět svévolnou výsadbu okrasných dřevin a užitkových rostlin.

Čl.7
1. Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění. V případě, že ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, ve stanovené lhůtě znečištění neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník nebo jím určený správce veřejného prostranství, veřejného zařízení nebo veřejné zeleně či osoba odpovědná za udržování veřejného pořádku a čistoty.

2. Není dovoleno obtěžovat občany nad míru přípustnou, a to zejména hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami a pachy.

3. V době nočního klidu se každý musí vyvarovat činnosti, která by v rozporu se zvláštními předpisy rušila nebo jinak obtěžovala občany.

VI.
Odpovědnost za čistotu v obci
Čl.8
1. Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá s výjimkami uvedenými v čl. 9 obec, popřípadě osoba, která je k tomu smlouvou s obcí vázána.

2. Osoba uvedená v odst. 1) je povinna zejména:

zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení;
soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení
zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně;
opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství a veřejná zařízení, vhodně je rozmisťovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu;
čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajišťovat tak, aby jejich uživatelé byli co nejméně obtěžováni.
Čl. 9
1. Vlastníci nebo uživatelé pozemků jsou povinni udržovat pozemky ve stavu nenarušujícím veřejný pořádek a vzhled obce .

2. Vlastník nemovitosti (popř. správce či jiná osoba, je-li k tomu smlouvou s vlastníkem vázána), k níž v zastavěném území obce přiléhá chodník, je povinen zajišťovat čistotu na tomto chodníku. Chodníkem se rozumí místní komunikace (cesta) upravená pro pěší, cesta v podobě schodů a pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m přiléhající k nemovitosti potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde chodník není zřízen. Chodníkem jsou rovněž nadchody, podchody, podloubí, veřejná parkoviště a zařízení pro zajištění bezpečnosti přechodů pro chodce. Chodníkem se rozumí rovněž veřejná cesta pro pěší, pokud byla schválena jako veřejná. Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku sloužící k jiným účelům než komunikačním (např. veřejná zeleň). Nerozhoduje také, je-li takovým pruhem rozdělen i samotný chodník.

3. Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni udržovat štíty, výklady, rolety a reklamní poutače svých provozoven a zařízení ve stavu nenarušujícím vzhled obce a dále jsou povinni udržovat čistotu a pořádek kolem svých provozoven.

4. V souladu s platnými právními předpisy je každý povinen provádět běžnou ochrannou desinfekci, desinsekci a deratizaci, přičemžobec je oprávněna v zájmu ochrany zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění nařídit obecně závaznou vyhláškou pro území obce nebo její části provedení speciální ochranné desinsekce a deratizace.

VII.
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Čl.1O
1. Veřejně přístupné podniky lze na území obce Nová Ves pořádat pouze za následujících podmínek:

a. Veřejně přístupné podniky lze pořádat:

v pátek a sobotu od 6.00 do 2.00 hodin
u příležitosti vítání Nového roku i po 24.00 hodině
b. Veřejně přístupný podnik lze pořádat uvnitř stavby či budovy pouze v případě, že uvedené bytové nebo nebytové prostory jsou k tomuto účelu určeny rozhodnutím stavebního úřadu (kolaudačním rozhodnutím), a to za podmínek stanovených kolaudačním rozhodnutím.

c. Pořadatel veřejně přístupného podniku je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jeho pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba).

2. Konec veřejné produkce, není-li součástí veřejně přístupného podniku, se stanovuje na 22.00 hodin.

3. Konec provozní doby hostinských provozoven, pokud v nich není pořádán veřejně přístupný podnik ve smyslu odst. 1) této vyhlášky, se stanovuje na 24.00 hodinu.

4. Provozovatelé hostinských provozoven, popř. jiných obdobných zařízení, a pořadatelé veřejně přístupných podniků jsou povinni zajistit taková opatření, aby provozem zařízení a veřejně přístupných podniků nedocházelo k rušení nočního klidu.

Čl. 11
Na základě odůvodněné písemné žádosti pořadatele veřejně přístupného podniku či pořadatele veřejné produkce hudby může ve výjimečných případech ZO udělit výjimku z ust. čl.11 této vyhlášky, nebude-li touto výjimkou narušen či ohrožen veřejný pořádek v obci. Na udělení výjimky není právní nárok.

Čl. 12
1. Používání pyrotechnických výrobků je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek
v obci, být v rozporu s dobrými mravy a ohrozit majetek a zdraví osob.

2. V zájmu ochrany veřejného pořádku, zdraví a majetku osob se s výjimkou uvedenou v odst. 3 zakazuje v zastavěných částech obce používání pyrotechnických výrobků takovým způsobem,při respektování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, jímž dochází k narušení veřejného pořádku či ohrožení zdraví a majetku osob.

3. Používání pyrotechnických výrobků v místech a způsobem uvedeným v odst. 2 je povoleno ve dnech 31.12. a 1.1. do 6.00 hodin při respektování povinností stanovených zvláštními právními předpisy.

Čl. 13
V zájmu ochrany veřejného pořádku, zdraví a majetku osob se zakazuje konzumovat alkohol mimo místa stanovená tržním řádem obce Nová Ves (např. předzahrádky, předsunutá prodejní místa, občerstvení, restaurace, trhy, jarmarky) na těchto veřejně přístupných prostranstvích:

autobusové zastávky na území obce Nová Ves
dětská hřiště a sportoviště a v okolí rybníka
VIII.
Sankce
Čl.14
1. Zaviněná porušení povinností stanovená touto vyhláškou lze postihovat dle zák. č.128/2000 Sb., a zák.č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o trestný čin, či jiný správní delikt.

Čl.15
1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.

2. Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí obecní policie a určení zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 22.9.2003

V Nové Vsi dne 24.9.2003