O odpadech a stavební suti č. 1/2000 (1. 10. 2000)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ VES
č.1/2000 o nakládání s komunálním odpadem a se stavební sutí.

Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves se usneslo podle § 36,odst.1,písm.f zákona ČNR
č.367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů dne 7.1.1998 Sb. o odpadech tuto
obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavební sutí na území obce.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo
přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

Čl. 2
Základní pojmy
1. Odpad je movitá věc,která se pro vlasníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem jí odložit,nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.Okruh věcí,které se za dále stanovených podmínek považují za odpad,je uveden v příloze č.1 zákona číslo 125/1997 Sb.o odpadech.

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení,s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně.

3. Nakládání s odpady je jejich shromaždování,sběr,výkup,třídění,přeprava a doprava,skladování,úprava,využívání a zneškodňování.

4. Původcem odpadu je právnická osoba,pokud při její činnosti vzniká odpad,nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad.Pro komunální odpad vznikající na území obce,který má původ v činnosti fyzických osob,na něž se nevztahují povinnosti původce,se za původce odpadu považuje obec.Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku,kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném.Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
Pro nakládání s komunálním odpadem,tj. jeho shromažďování a třídění jsou k dispizici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a/ Sběrné nádoby /popelnice/-slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění,tzn. smetí,popel,saze,nevratné obaly z domácnosti,kuchyňské odpady

b/ Mobilní kontejner na bioodpad a velkoobjemový odpad je přístupný pravidelně 2x ročně,slouží k ukládání bioodpadu a velkoobjemového odpadu z domácností

c/ Sběrné středisko odpadu pro obec Nová Ves – po dohodě s OÚ Měšice,lze zde odložit následující nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu na sběrném dvoře v Měšicích,např.:olejové filtry,olověné akumulátory,odpad rtuti,vyřazené léky,výbojky,zářivky,textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami,staré nátěrové hmoty,obalový materiál znečištěný,odpadní oleje,monočlánky.
Dále je zde možno na určených místech odložit další komunální odpady,např.:bioodpad,potraviny s prošlou záruční lhůtou,sběrový papír,sběrové sklo,železný šrot,hadry,objemný odpad z domácností /televizory,ledničky,starý nábytek apod./.
Provozní doba je stanovena:

STŘEDA 14.00-17.00
SOBOTA 10.00-12.00
Do nádob a zařízení uvedených pod body a,b,/nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod bodem c,/

Do výše uvedených nádob a zařízení rovněž nelze ukládat stavební odpad,odpad z demolic a výkopová zemina.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů,popř. právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odkládán na řízenou skládku odpadů.Odvoz tohoto odpadu zajišťuje občan,fyzická popř. právnická osoba na své náklady.

Čl. 5
Povinnosti občanů-fyzických osob
Občané jsou povinni ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat,třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému,pokud neprokáží,že tento odpad využili sami,nebo sami zneškodnili v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. o odpadech,např. takto:

Dokladem o zaplacení sběrné nádoby
Dokladem o předání komunálního odpadu na řízenou skládku
Čestným prohlášením
Čl. 6
Povinnosti oprávněné osoby
1/ Provádět sběr,svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy a vyhláškou obce o nakládáni s odpady.

2/ Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutém svozovém dnu 1x týdně po celý rok.Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po dohodě s obcí nejpozději 1 měsíc před její realizací.

3/ Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování nádob bezprostředně po jeho vypráznění.

4/ V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností zajistí oprávněná osoba náhradní svoz nejpozději následující pracovní den.

Čl. 7
Sankce
Pokud fyzické osoby neoprávněně založí skládku nebo budou odkládat komunální odpad mimo vyhražená místa nebo neprokáží,jak s komunálním odpadem nalžily,bude jim uložena pokuta dle §47,písm.h/ nebo dle §46,odst. 2 zákona č.200/1990 Sb.o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,nebo dle § 39,odst. 5 písm. b/ zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech.

Čl. 8
Úhrada za svoz,třídění a zneškodnění komunálního odpadu
Cena za svoz,třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši,která je v souladu s ustanovením §1 odst.2,zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a §4 zákona ČNR č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Původci,kteří na základě písemné dohody využívají systému sběru a třídění komunálního odpadu,stanoveného obcí,platí cenu sjednanou v dohodě s obcí dle §10,odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech.

Čl. 9
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí každý člen obecního zastupitelstva.

Čl.10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 10. 2000

V Nové Vsi dne 11. 9. 2000 Kliment Pavel – starosta obce