O místních poplatcích č. 1/2002 (27. 12. 2002)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ VES
č. 1/2002 o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Nové Vsi se usneslo dne 13. 1. 2003 dle zákona č. 367/1990 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

ODDÍL I
Základní ustanovení
Článek 1
OBECNÍ ÚŘAD V NOVÉ VSI VYBÍRÁ TYTO POPLATKY:

a: poplatek za komunální odpad

b: poplatek ze psů

c: poplatek za užívání veřejného prostranství

d: poplatek za ubytovací kapacity

e: poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

Článek 2
Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává Obecní úřad Nová Ves (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

ODDÍL II
Článek 3
Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

Článek 4
Poplatek ze Psů se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení a ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P.

Článek 5
Sazba poplatku ze psů činí:

a) 70 Kč za jednoho psa

b) 70 Kč u druhého a každého dalšího psa

Článek 6
1. Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to do 20.2. každého roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od 1.dne měsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.

ODDÍL III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 7
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístnění stavebních, prodejních, reklamních a jiných zařízení a umístění skládek.

2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou zejména náměstí, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejná prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1).

4. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý den a m 2 :

a) umístění stavebního materiálu, nebo zařízení při vydaném stavebním povolení .. 2,- Kč

b) dlouhodobé umístění stánku …………… ………………………………… 5,- Kč

c) umístění reklamního zařízení ……………………………………………… 2,- Kč

d) stání nepojízdného vozidla ………………………………………………… 10,- Kč

5. Poplatník trvale bydlící v obci je osvobozen na dobu 7 kalendářních dnů od poplatkové a ohlašovací povinnosti za užívání veřejného prostranství za podmínky, že nebude po této lhůtě již veřejné prostranství užíváno.

6. Poplatník je povinen podat ohlášení a žádost o vyměření poplatku a to nejpozději v den poplatkové povinnosti . Při placení v hotovosti (obec určí, kterých případů se to týká) je poplatek splatný ihned. V ostatních případech je splatný do 15 dnů, ode dne rozhodnutí o vyměření poplatku na účet obce.

7. Sazba poplatku při nesplnění ohlašovací povinnosti činní 10,- Kč za den a m 2 .

ODDÍL IV
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce.
Článek č. 8
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.

Článek č. 9
Oznamovací povinnost poplatníka je splněna podáním žádosti k povolení vjezdu.

Článek č. 10
Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí:

a) za nákladní vozidlo a rok ………………………………2000,- Kč

Článek č. 11
Osvobození
Od poplatku za povolení k vjezdu jsou osvobozeny :

a) policie, hasiči, spoje

b) technické služby

Článek č. 12
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný současně s vydáním povolení.

ODDÍL V
Poplatek z ubytovací kapacity
Článek č. 13
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Článek č. 14
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní, nebo právnická osoba, která k němu má právo hospodaření.

Článek č. 15
1) Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě
do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů
ode dne faktického zahájení této činnosti.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

3) Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení
poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Musí vést ubytovací knihu od začátku do konce roku.

Článek č. 16
Sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity činí:

a) za každé využité lůžko a den …………………. 2,- Kč

Článek č. 17
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

V Nové Vsi 27.12.2002 Starosta : Jiří Melichar