Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Č.j.: 94/17 Oznámení  rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, Praha-východ, Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves,  v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2), písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přijetí následujících žadatelů k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018.

7/17 přijat
23/17 přijat
20/17 přijat
30/17 přijat
29/17 přijat
6/17 přijat
13/17 přijat
26/17 přijat
10/17 přijat
1/17 přijat
16/17 přijat
15/17 přijat
18/17 přijat
2/17 přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 5. 2017 na veřejně přístupném místě (vchod do areálu MŠ) a na webových stránkách školy. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne oznámení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Nová Ves, Praha-východ a rozhoduje o něm Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje .

Jiřina Kratochvílová

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, Praha-východ